Trustpilot

                                                                                        Algemene Voorwaarden voor Free Accounts

                                                                                                          (Versie 5.1, Juni 2018)

Deze algemene voorwaarden (de “Overeenkomst”) zijn aangegaan door het bedrijf waarnaar wordt verwezen op het aanmeldformulier (“Klant”) en Trustpilot A/S (“Trustpilot”). De Klant meldt zich aan om gebruik te maken van de basis services, zoals vermeld op de aanmeldpagina, (de “Trustpilot Service”), waaronder de Klant een gratis proefperiode van de Trustpilot Service wordt aangeboden (“Gratis Proefperiode”). Bij het gebruik van de Gratis Proefperiode, zie artikel 1.5 hieronder en Bijlage A.

De Overeenkomst omvat (i) het aanmeldformulier of orderformulier (indien van toepassing), dat informatie bevat over de Trustpilot Service (“Aanmeldformulier”), en (ii) Bijlage A (indien van toepassing) en (iii) alle van toepassing zijnde regels, beleidslijnen en richtlijnen (gezamenlijk “Richtlijnen”) waarnaar hierin wordt verwezen of die op andere wijze kunnen worden gepubliceerd op de websites van Trustpilot (als zodanig kunnen deze Richtlijnen van tijd tot tijd worden aangepast), inclusief en zonder beperking:

1  De Trustpilot service

1.1  Free Account

Wanneer een Klant zich aanmeldt voor de Trustpilot Service, voorziet Trustpilot de Klant van een account op de website van Trustpilot (een “Free Account”). In het Free Account kan de Klant sommige van de services en functies zien en daar toegang toe verkrijgen, die onderdeel uitmaken van de Trustpilot Service. Trustpilot kan te allen tijde en zonder kennisgeving de services en functies die aan de Klant ter beschikking worden gesteld verwijderen, wijzigen of aanpassen. Trustpilot kan de Klant aanvullende services, functies of gratis proefperioden aanbieden van verschillende Trustpilot services naast hetgeen dat is beschreven in deze Overeenkomst en in het Free Account van de Klant. Indien de Klant gebruikmaakt van de aanvullende services, functies, en/of gratis proefperioden etc., dan vallen deze onder deze Overeenkomst en de Richtlijnen en gaat de Klant ermee akkoord hieraan te voldoen bij gebruikmaking van deze services, functies en gratis proefperioden.

Voor alle duidelijkheid, Trustpilot behoudt zich het recht voor om de benaming van het gratis gebruik van de Trustpilot Service, momenteel het “Free Account”, te wijzigen. Een dergelijke naamsverandering heeft geen invloed op de geldigheid van deze Overeenkomst, waaronder de rechten en verplichtingen die de Klant of Trustpilot heeft uit hoofde van deze Overeenkomst.  

1.2  Uitnodigingsservice

1.2.1  Met de Free Account kan de Klant een beperkt aantal beoordelingsuitnodigingse-mails versturen naar zijn/haar klanten (“Consument(en)”) via Trustpilot’s beoordelingsuitnodigingsservice voor de verkoper (“Beoordelingsuitnodigingsservice voor de Verkoper”) en de Consumenten uitnodigen om beoordelingen te plaatsen over hun Service-ervaringen (zoals gedefinieerd in de Gebruikersrichtlijnen van Trustpilot die beschikbaar zijn op nl.legal.trustpilot.com/user-guidelines). Indien dit bij het Free Account hoort, kan de Klant ook toegang hebben tot de Productbeoordelingsuitnodigingsservice van Trustpilot (de “Productbeoordelingsuitnodigingsservice”), die een uitnodiging stuurt naar Consumenten om een beoordeling te plaatsen van hun ervaring met de producten die door de Klant worden verkocht (gezamenlijk met de Beoordelingsuitnodigingsservice voor de Verkoper , de"Beoordelingsuitnodiging Services””).

1.3   TrustBoxes

1.3.1  Trustpilot stelt een of meer TrustBoxes van Trustpilot beschikbaar aan de Klant via het Free Account. Als er TrustBoxes ter beschikking worden gesteld aan de Klant in het Free Account, kan de Klant de TrustBoxes implementeren op de/het domein(en) die/dat vermeld staan/staat op het Aanmeldformulier of orderformulier. Trustpilot behoudt zich het recht voor om de TrustBoxes die ter beschikking worden gesteld aan de Klant te wijzigen, waaronder het verwijderen, aanpassen of vervangen van TrustBoxes, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Indien de Klant TrustBoxes implementeert, accepteert de Klant dat er cookies zijn ingesteld door Trustpilot om statistieken en gegevens te verzamelen over de prestaties van de TrustBoxes op het/de domein(en) van de Klant namens de Klant. Indien vereist door toepasselijke wetgeving, gaat de Klant ermee akkoord om de Consumenten voldoende te informeren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving over de cookies die zijn ingesteld door Trustpilot namens de Klant en rechtmatige toestemming te verkrijgen van Consumenten. Trustpilot verzamelt gegevens en statistieken met betrekking tot de Trustpilot Service, waaronder de Beoordelingsuitnodigingsservice . Trustpilot is bevoegd om algemene gebruikersgegevens te verzamelen en de geaggregeerde respons rate en andere geaggregeerde metingen van de prestatie van de Trustpilot Service te melden. Trustpilot kan deze  gegevens en statistieken gebruiken voor het verstrekken van analyses, rapporten, benchmarkgegevens en informatie over de Trustpilot Service aan derde partijen.

1.3.2  Indien de Klant ervoor kiest om een van de TrustBoxes van Trustpilot te gebruiken, is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de TrustBoxes naar behoren worden geïmplementeerd op het/de domein(en) van de Klant. Aangezien Trustpilot de beschikbaarheid van TrustBoxes niet garandeert of bevestigt en aangezien de TrustBoxes te allen tijde kunnen worden opgeheven, dient de Klant ervoor te zorgen dat de domeinen en omgevingen van de Klant die TrustBoxes van Trustpilot integreren of implementeren op geen enkele wijze worden beïnvloed in het geval dat de TrustBoxes niet toegankelijk zijn, worden onderbroken of niet reageren op verzoeken van de Klant. Daarnaast is de Klant ervan bewust en aanvaardt hij dat wanneer een TrustBox die op het domein van de Klant wordt geïmplementeerd niet meer toegankelijk is, niet voldoet aan de behoeften van de Klant of wordt stopgezet, dit kan leiden tot het ontstaan van een lege ruimte in het domein van de Klant, waar de TrustBox zich voorheen bevond. De Klant aanvaardt dat de Klant als enige verantwoordelijk is voor gebreken op de domeinen van de Klant die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit het gebruik van TrustBoxes, ongeacht of dergelijke TrustBoxes juist of onjuist zijn geïmplementeerd.

1.4   Non-Trustpilot applicaties

Non-Trustpilot applicaties kunnen webgebaseerd zijn of offline softwareapplicaties die verbonden zijn met of samen met de Trustpilot Service functioneren. Non-Trustpilot applicaties omvatten applicaties die zijn ontwikkeld voor of door de Klant, applicaties die in online directories, app stores, catalogi of soortgelijke markten zijn vermeld, of applicaties van derden die zijn geïdentificeerd als Trustpilot-applicaties. Deze non-Trustpilot applicaties kunnen worden verstrekt aan de Klant door Trustpilot of een derde partij. Het gebruik van non-Trustpilot applicaties door de Klant, en alle gegevensuitwisselingen tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier, is uitsluitend een zaak tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier. De Klant stemt ermee in, tussen de Klant en Trustpilot, dat gegevens met betrekking tot het gebruik van de Klant van dergelijke non-Trustpilot-applicaties de verantwoordelijkheid van de Klant zijn. Indien de Klant non-Trustpilot applicaties die verbinden met de Trustpilot Service installeert of activeert, waaronder de Beoordelingsuitnodigingsservice, aanvaardt de Klant dat Trustpilot toegang kan bieden aan de non-Trustpilot applicatieleverancier tot de gegevens van de Klant, waaronder Consumentengegevens en Vertrouwelijke Informatie, zoals vereist voor de verbinding en interoperabiliteit van de non-Trustpilot applicatie met de Trustpilot Service. Er kan van de Klant worden verlangd dat hij akkoord gaat met aparte gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van non-Trustpilot applicaties, en deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op de relatie tussen de Klant en de non-Trustpilot applicatieleverancier met betrekking tot het gebruik van de non-Trustpilot applicatie. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant om te waarborgen dat dergelijke voorwaarden voldoende bescherming van en toegang tot de Klantgegevens biedt, waaronder Consumentengegevens en Vertrouwelijke Informatie. De Trustpilot Service kan ook functies bevatten die ontworpen zijn om te verbinden of samen te functioneren met non-Trustpilot applicaties. Als de Klant deze functies wil inschakelen, kan van de Klant worden verlangd om Trustpilot toegang te verlenen tot de Klantenaccount(s) op de non-Trustpilot applicaties, en de Klant garandeert dat Trustpilot wettelijk gerechtigd is om toegang te verkrijgen tot dergelijke informatie namens de Klant. Indien de non-Trustpilot applicatieleverancier de non-Trustpilot applicatie niet meer beschikbaar stelt aan de Klant, behoudt Trustpilot zich het recht voor om te stoppen met het aanbieden van deze functies aan de Klant zonder de Klant terugbetaling of vergoeding verschuldigd te zijn. Non-Trustpilot applicatieleveranciers zijn geen sub-verwerkers of onderaannemers van Trustpilot, en Trustpilot is niet verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van de non-Trustpilot applicatieleveranciers, inclusief, maar niet beperkt tot openbaarmaking, wijziging, corruptie, verlies of verwijdering van gegevens van de Klant als gevolg van toegang door een non-Trustpilot applicatieleverancier tot de Klantgegevens van de Trustpilot Service via een non-Trustpilot applicatie, gebruikt, geactiveerd of geïnstalleerd door de Klant. Om twijfel te vermijden, Trustpilot is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting voor non-Trustpilot applicaties en Trustpilot geeft geen garanties en legt geen verklaringen af omtrent non-Trustpilot applicaties, of deze nu wel of niet zijn aangewezen door Trustpilot als “gecertificeerd” of een soortgelijke aanduiding.

1.5  Gratis Proefperiode

De Klant krijgt eventueel het aanbod om zich aan te melden voor een Gratis Proefperiode, waarbij de Klant tijdelijk gratis gebruik kan maken van aanvullende Trustpilot services. De duur van de Gratis Proefperiode zal worden vermeld op het Aanmeldformulier (“Gratis Proefperiode”). De Gratis Proefperiode begint op de datum waarop de Klant zich registreert of zoals anderszins vermeld op het Aanmeldformulier en duurt voort tot het einde ervan, tenzij eerder beëindigd, volgens artikel 6van deze Overeenkomst. De Gratis Proefperiode wordt nader omschreven in Bijlage A van deze Overeenkomst. Na afloop van de Gratis Proefperiode, heeft de Klant geen volledige toegang meer tot de Trustpilot Service. De Klant heeft echter nog wel toegang tot het Free Account tenzij Trustpilot besluit om de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met paragraaf 6.2. Trustpilot behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een Klant te weigeren voor het aanmelden voor een Gratis Proefperiode.

1.6  Trustpilot Labs

De Klant kan toegang hebben tot Trustpilot-laboratoria wat proefterreinen zijn (“Trustpilot Labs”) waar Klanten prototypes en experimentele functies kunnen testen die Trustpilot van tijd tot tijd beschikbaar stelt (“Labfuncties”) en waar ze direct feedback kunnen geven aan de technici die deze hebben ontwikkeld. Het Klantgebruik van Trustpilot Labs wordt echter niet ondersteund door Trustpilot. Trustpilot geeft geen garanties dat de Labfuncties ooit deel zullen uitmaken van de Trustpilot Service. Indien Trustpilot besluit om één of meer Labfuncties beschikbaar te stellen als onderdeel van de Trustpilot Service, kan het zijn dat de Klant genoodzaakt is om zijn/haar abonnement te upgraden om toegang te verkrijgen tot dergelijke functies. Vanwege de aard van Trustpilot Labs, waaronder de beschikbare Labfuncties, aanvaardt de Klant dat Trustpilot Labs en de Labfuncties te allen tijde kunnen worden aangepast, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of gestaakt, zonder aansprakelijkheid of kennisgeving van Trustpilot. De Labfuncties worden “as is” aangeboden en Trustpilot geeft geen garantie dat de functies geschikt zullen zijn voor het doel van de Klant, of dat ze nauwkeurig, betrouwbaar, tijdig, veilig, vrij van fouten of ononderbroken zullen zijn of dat gebreken zullen worden hersteld. De Klant draagt het risico van het gebruik van Trustpilot Labs en Trustpilot is geenszins aansprakelijk op grond van het contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins voor enig verlies (hetzij direct, indirect of als gevolg) geleden door de Klant of een derde partij in verband met het gebruik van Trustpilot Labs door de Klant. Indien de Klant gebruikmaakt van Trustpilot Labs, stemt de Klant ermee in dat Trustpilot contact kan opnemen met de Klant met vragen over het gebruik van de Labfuncties door de Klant en dat Trustpilot de feedback van de Klant kan gebruiken overeenkomstig artikel 10.

2  Verantwoordelijkheid voor gegevens, verantwoordelijkheid voor content en goedkeuringen

2.1  Gegevensverantwoordelijkheid

Beide partijen komen overeen om te voldoen aan hun verplichtingen onder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”) en alle wetgeving en/of bindende voorschriften die uitvoering geven aan deze verordening of op grond ervan worden gemaakt (“Gegevensbeschermingseisen”).

De Klant wordt gezien als de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de Consument, die aan Trustpilot verstrekt worden in verband met de Reviewsuitnodiging Services. Bij het verstrekken van de Reviewsuitnodiging Services aan de Klant verwerkt Trustpilot persoonsgegevens over de Consumenten namens de Klant en treedt derhalve op als bewerker overeenkomstig de Gegevensbeschermingseisen. Dit houdt in dat Trustpilot enkel moet handelen na opdracht daartoe van de Klant met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens van de Consumenten. De gegevensverwerkingsovereenkomst, die hier is te vinden, zal de gegevensverwerkingsactiviteiten reguleren die krachtens deze Overeenkomst moeten worden uitgevoerd.

2.2  Verantwoordelijkheid voor Gebruikersinhoud

Trustpilot is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag van Consumenten en andere derde partijen op de websites van Trustpilot of het gebruik van de Trustpilot Service, waaronder beoordelingen en andere inhoud gepubliceerd door Consumenten en andere gebruikers (“Gebruikersinhoud”). Trustpilot heeft geen controle over of toezicht op de Gebruikersinhoud en onderschrijft op geen enkele wijze de Gebruikersinhoud. De meningen die in de Gebruikersinhoud worden geuit vertegenwoordigen op geen enkele wijze de mening van Trustpilot, haar aangesloten bedrijven of functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten of aandeelhouders van Trustpilot of haar aangesloten bedrijven.

2.3  Geen goedkeuring

De Overeenkomst dient niet te worden beschouwd of te worden geïnterpreteerd als een goedkeuring, onderschrijving of aanbeveling van de Klant of diens producten en diensten door Trustpilot. De Klant mag zichzelf op geen enkele wijze aanprijzen of op welke manier dan ook openbare uitlatingen doen die strijdig zijn met het bovenstaande.

3  Verplichtingen van de Klant

3.1  De algemene verplichtingen van de Klant

De Klant is verplicht om (i) te voldoen aan de Overeenkomst; (ii) te voldoen aan de Richtlijnen die te allen tijde van kracht zijn; iii) de Trustpilot Service enkel te gebruiken op het domein/de domeinen die vallen onder de Overeenkomst; en iv) te allen tijde te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van haar activiteiten op grond van deze Overeenkomst. De Klant erkent dat Trustpilot geen verantwoordelijkheid heeft voor de nakoming van Privacywetten door de Klant. De Klant garandeert en verklaart dat de Klant eigenaar is van of een exclusieve licentie heeft om het domein/de domeinen vermeld op het Orderformulier te beheren.

3.2  Wachtwoord

3.2.1  Wanneer de Klant zich aanmeldt voor een Free Account wordt er voor de inlogdoeleinden van dat account een wachtwoord aangemaakt. Dit wachtwoord mag alleen worden gebruikt door en voor de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor al het gebruik van de Trustpilot Service dat plaatsvindt op het Free Account van de Klant. De inloggegevens tot het bedrijfsaccount mogen niet worden gedeeld. Indien de Klant behoefte heeft om aan meer dan één persoon toegang te verlenen tot het bedrijfsaccount van de Klant, moet de Klant ervoor zorgen dat elke persoon zijn of haar eigen login heeft. Toegang tot meerdere bedrijfslogins kan vereisen dat de Klant aanvullende modules op de Trustpilot Service licentieert. De Klant en elke persoon met een unieke login tot het bedrijfsaccount van de Klant moeten op ieder moment via e-mail bereikbaar zijn, aangezien het systeem van Trustpilot is gebaseerd op continue gebruikersauthenticatie die via e-mail moet worden uitgevoerd, zonder opties voor Trustpilot-personeel om dit te omzeilen, waardoor de veiligheid gewaarborgd wordt.

3.3  Gebruik van de Beoordelingsuitnodigingsservice

3.3.1  Wanneer de Beoordelingsuitnodigingsservice wordt ingeschakeld door de Klant, dan verstrekt de Klant aan Trustpilot de gegevens die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te maken en te versturen aan de Consumenten. De gegevens moeten aan Trustpilot worden verzonden door middel van de geleverde interfaces en moeten de naam, het e-mailadres en referentienummer bevatten. De Klant garandeert en bevestigt dat de Klant gerechtigd is om Trustpilot toe te staan deze gegevens te verwerken zoals vereist voor het leveren van de Beoordelingsuitnodigingsservice (inclusief het hebben verkregen van de benodigde toestemming van de Consumenten) en dat het gebruik van dergelijke gegevens door Trustpilot voor het leveren van de Beoordelingsuitnodiging Service voor de Verkoper geen inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingseisen.

3.3.2  Via de Beoordelingsuitnodigingsservice heeft de Klant toegang tot de templates van de beoordelingsuitnodiging. De Klant bevestigt dat deze templates worden verstrekt “as is” en dat als de Klant ervoor kiest deze templates voor Beoordelingsuitnodigingen te gebruiken, het enkel de verantwoordelijkheid van de Klant is om ervoor te zorgen dat de template van de Beoordelingsuitnodiging voldoet aan alle toepasselijke juridische en regelgevende vereisten.

3.3.3  De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant, en niet Trustpilot, de enige of aangewezen “verzender” is en zal zijn van (een) bericht(en) dat/die is/zijn verstuurd of waarvan is gezorgd dat het is/ze zijn verstuurd door Trustpilot aan de Consumenten via de Beoordelingsuitnodiging Services (elk een “Uitnodigingse-mail”).

3.3.4  Zonder beperking van andere verplichtingen van de Klant die in deze Overeenkomst staan, stemt de Klant ermee in om:

a)     Trustpilot te voorzien van een “van” naam die nauwkeurig de identiteit vaststelt (via persoon of bedrijfsnaam) van de persoon of het bedrijf die de Uitnodigingse-mail start als de afzender van een dergelijke Uitnodigingse-mail. De Klant dient Trustpilot in te lichten over wijzigingen aan de “van” naam.

b)     Trustpilot te voorzien van een geldig, werkend retour e-mailadres dat (I) regelmatig wordt gecontroleerd door personeel van de Klant, en (II) blijft werken voor de duur van de Overeenkomst en (III) zolang als nodig is voor de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften blijft werken.

c)      Indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, ervoor te zorgen dat alle Uitnodigingse-mails een afmeldingslink en tekst bevatten die voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke vereisten, zodat het voor ontvangers mogelijk is om te verzoeken dergelijke commerciële e-mailberichten niet meer van de Klant te ontvangen en aan dergelijke verzoeken te voldoen overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving.

d)     Het onderwerp van de Uitnodigingse-mail nauwkeurig te beschrijven in de “onderwerp”-regel van de Uitnodigingse-mail zodat het onderwerp een ontvanger die onder de omstandigheden redelijk handelt niet snel zal misleiden.

3.3.5  De Uitnodigingse-mail moet het geldige, fysieke postadres van de Klant bevatten, evenals duidelijke en opvallende identificatie dat de Uitnodigingse-mail een advertentie of sollicitatie is als dat het geval is.

4  Wijzigingen van de overeenkomst en richtlijnen

4.1  Wijzigingen en aanpassingen

Trustpilot heeft het recht om de Overeenkomst en de Richtlijnen die hierin worden genoemd of die op andere wijze van tijd tot tijd worden gepubliceerd door Trustpilot op zijn websites, te veranderen of wijzigingen eraan uit te voeren. De laatste van toepassing zijnde versies zijn beschikbaar op de websites van Trustpilot.

4.2  Van toepassing zijnde versie

Trustpilot zal de Klant vooraf via zijn websites in kennis stellen indien wijzigingen worden doorgevoerd aan de Overeenkomst of de Richtlijnen. De laatste versies van elk van deze documenten vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. De Klant gaat ermee akkoord dat het blijven gebruiken van de Trustpilot Service nadat aangepaste versies van de Overeenkomst of de Richtlijnen zijn geplaatst, inhoudt dat de Klant de aangepaste versies accepteert.

5  Acceptatie, duur van de overeenkomst en kosten

5.1  Ingangsdatum

De Overeenkomst is bindend en gaat van kracht op de datum (“Ingangsdatum”) waarop de Klant:

5.2  Duur

De Overeenkomst blijft van kracht overeenkomstig de voorwaarden die staan beschreven in het Aanmeldformulier. Indien een Aanmeldformulier niet van toepassing is, blijft de Overeenkomst van kracht tot deze wordt beëindigd door een van de partijen zoals staat beschreven in artikel 6.

5.3  Vergoeding

Het onder deze Overeenkomst vallende gebruik van de Trustpilot Service is gratis.

6  Beëindiging

6.1  Beëindiging door de Klant

De Klant kan te allen tijde het gebruik van de Trustpilot Service staken. Daarnaast heeft de Klant de mogelijkheid om zijn Free Account te allen tijde te sluiten. Het sluiten van het Free Account houdt in dat de Trustpilot Service niet langer beschikbaar is voor de Klant. Het sluiten van het Free Account en het stoppen met het gebruik van de Trustpilot Service kan worden gedaan door contact op te nemen met support@trustpilot.com.

6.2  Beëindiging door Trustpilot en opschorting

Trustpilot kan zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde zonder opgaaf van redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, een periode van inactiviteit van de account, de toegang van de Klant tot de Trustpilot Service beëindigen, de Overeenkomst beëindigen, het Free Account van de Klant opschorten of beëindigen. Trustpilot zal de Klant informeren over een dergelijke beëindiging of opschorting.

6.3  Verplichtingen bij beëindiging

Bij beëindiging van de Overeenkomst, worden de partijen ontslagen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst (onderhevig aan artikel13).

6.4  Staken van het gebruik

In geval van beëindiging van de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is de Klant verplicht elk gebruik van de Trustpilot Service te staken vanaf de datum van beëindiging.

6.5  De Beoordelingen blijven zichtbaar op de websites van Trustpilot.

Beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden, heeft geen effect op de beoordelingen die zijn geplaatst op de websites van Trustpilot, zelfs indien dergelijke beoordelingen zijn geplaatst als gevolg van het gebruik van de Beoordelingsuitnodigingsservice door de Klant. Beoordelingen blijven op de websites van Trustpilot of andere derde partij netwerken tot ze door de respectievelijke Consument of Trustpilot worden verwijderd.

6.6  Voorlopige voorziening

Het onbevoegde gebruik door de Klant van de Trustpilot Service kan worden verboden via een voorlopige voorziening zonder enige zekerheidstelling.

7  Vrijwaring

7.1  Vrijwaring

De Klant zal Trustpilot en haar gelieerde bedrijven en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers (gezamenlijk, de “Gevrijwaarden”) vrijwaren, beschermen en schadeloos stellen tegen enige aansprakelijkheid, verliezen, schade, boetes, vonnissen, toekenningen, schikkingen, kosten en uitgaven (gezamenlijk “Verliezen”) geleden of opgelopen door een Gevrijwaarde als gevolg van een derde partij vordering, beschuldiging, actie, rechtszaak of procedure (inclusief enig onderzoek of andere vordering, beschuldiging, actie, rechtszaak of procedure door een overheidsinstantie) (“Derde Partij Vordering”) voortvloeiend uit of verband houdend met de bewering dat (a) het gebruik van enige inhoud verstrekt door de Klant (i) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en/of (ii) toepasselijke wetten en/of Richtlijnen schendt; (b) het gebruik door de Klant van de Trustpilot Service de Richtlijnen of de toepasselijke wet schendt; (c) Trustpilot’s gebruik van Consumentengegevens op grond van deze Overeenkomst in strijd is met de Gegevensbeschermingsvereisten of contractuele toezegging van de Klant; of (d) enig e-mailbericht verstuurd door Trustpilot namens de Klant in strijd is met een toepasselijke wet, regel of voorschrift; (e) de Klant enige garanties of verklaringen gegeven door de Klant in deze Overeenkomst, schendt of heeft geschonden. De Klant mag geen rechtsvordering instellen tegen de Gevrijwaarden voortvloeiend uit of verband houdend met Gebruikersinhoud, waaronder, zonder beperking, een rechtsvordering die stelt dat de Gebruikersinhoud lasterlijk, aanstootgevend of op andere wijze schadelijk is. De Klant zal de Gevrijwaarden vrijwaren van en beschermen en schadeloos stellen tegen elke vorm van Verlies geleden of opgelopen door de Gevrijwaarden als gevolg van een dergelijke rechtsvordering, ongeacht of een dergelijke rechtsvordering wordt ingesteld door de Klant, een van de gelieerde bedrijven van de Klant of een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders of andere geassocieerde derde partijen.

8  Beperking en afwijzing van aansprakelijkheid

8.1  “In de gegeven staat”

Het gebruik van de Trustpilot Service is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De Trustpilot Service wordt geleverd “as is”, en kan te allen tijde worden aangepast, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, en Trustpilot geeft geen garantie voor de algemene toepasbaarheid of beschikbaarheid van de Trustpilot Service of gegevens met betrekking tot het gebruik van non-Trustpilot-applicaties door de Klant.

8.2   Alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook, geïmpliceerd door de wet of het gemeen recht, zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

8.3  Onderhevig aan artikel 8.5 zal Trustpilot in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor de volgende soorten verlies of schade voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst (al dan niet voortvloeiend uit de schending van een contract, misleiding (onrechtmatig of wettelijk), onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid) schending van wettelijke plicht of anderszins): (i) winstderving, verlies van contracten, puur economisch verlies, handel, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, verlies van goodwill, beveiligingsinbreuken ten gevolge van een storing in telecommunicatie van een derde partij en/of het internet, verspilde uitgaven, verlies van verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of het directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade betreft), of (ii) verlies of schade die ontstaat in verband met aansprakelijkheden jegens een derde partij (onafhankelijk van of dit directe, indirecte of gevolgschade is) of (iii) bijzondere, indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook, zelfs in het geval dat Trustpilot op de hoogte was van de mogelijkheid dat dergelijke schade of verlies zou kunnen worden opgelopen door de Klant.

8.4  Op grond van artikel 8.5, aangezien de Trustpilot Service gratis is, is Trustpilot niet aansprakelijk voor het gebruik door de Klant van de Trustpilot Service, waaronder, zonder beperking, aansprakelijkheid voor contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken (ongeacht of dit onrechtmatig of wettig is), onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) en schending van wettelijke verplichting, restitutie of anderszins, voortkomend uit of verband houdend met de Overeenkomst, de Trustpilot Service of één van de websites die wordt beheerd door Trustpilot.

8.5  Niets in de Overeenkomst werkt zodanig dat de aansprakelijkheid van elk van de partijen wordt uitgesloten of beperkt voor overlijden of persoonlijk lichamelijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.

9  Toekenning en overdracht

9.1  Klant

De Klant heeft niet het recht om zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst toe te kennen of over te dragen aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustpilot. Wijzigingen van directe of indirecte zeggenschap van de Klant (hetzij door verkoop van vermogensbelangen of anderszins) zullen worden beschouwd als een toewijzing van de Overeenkomst door de Klant, welke de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustpilot vereist.

9.2  Trustpilot

Trustpilot heeft het recht om zijn rechten of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst toe te kennen en/of over te dragen aan een derde partij.

10  Intellectuele eigendomsrechten

10.1  Exclusieve rechten van Trustpilot

De Trustpilot Service, waaronder alle inhoud op de Trustpilot Service en de volledige onderliggende technologie (waaronder alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten), is en blijft de volledige en exclusieve eigendom van Trustpilot en wordt dienovereenkomstig beschermd door van toepassing zijnde auteursrechten en andere wetgeving. Er wordt geen licentie verstrekt voor onderliggende technologie. Indien de Klant feedback, ideeën, suggesties of opmerkingen plaatst op of over de websites van Trustpilot, de Trustpilot Service of de Labfuncties of andere diensten aangeboden door Trustpilot (“Feedback”), verleent de Klant hierbij aan Trustpilot een eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om dergelijke Feedback volledig te benutten voor alle mogelijke doeleinden.

10.2  Trustpilot Ontwerpen

De Klant heeft alleen het recht om de logo’s, grafische afbeeldingen en handelsmerken van Trustpilot (“Trustpilot Ontwerpen”) te gebruiken indien een dergelijk recht is toegekend aan de Klant door Trustpilot. De Klant kan zien of een dergelijk recht is toegekend door te kijken naar het Free Account van de Klant op de website van Trustpilot. Indien een dergelijk recht is toegekend, heeft de Klant uitsluitend recht op het gebruik van de Trustpilot Ontwerpen overeenkomstig de Richtlijnen.

10.3  Algemene verwijzing naar de Klant

De Klant gaat ermee akkoord dat Trustpilot de naam en het logo van de Klant mag gebruiken op de websites van Trustpilot en als deel van een algemene lijst van Trustpilot klanten voor gebruik en referentie in zakelijk, promotie- en marketingmateriaal. 

11  Vertrouwelijkheid

11.1  Vertrouwelijke informatie

De partijen zijn wederzijds verplicht de inhoud van de Overeenkomst niet te openbaren aan derde partijen en om de Voorwaarden van deze Overeenkomst vertrouwelijk te houden (waaronder het Aanmeldformulier) en andere informatiedelen die de partijen kunnen hebben uitgewisseld of in de toekomst mogelijk uitwisselen ten aanzien van hun ondernemingen of handelsbetrekkingen op grond van of verband houdend met deze Overeenkomst. Er kan gevraagd worden om informatie, die afkomstig is van of een partij betreft, geheim te houden vanwege de aard van de zaak.

11.2  Conforme openbaring van vertrouwelijke informatie

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al gepubliceerd is of openbaar is tenzij de publicatie te wijten is aan een schending van de geheimhoudingsverplichtingen zoals bepaald in de Overeenkomst. Openbaarmaking van vertrouwelijke informatie is niet verboden indien dergelijke openbaarmaking: (a) een reactie is op een geldig bevel of verzoek van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, of zodat de partij samen kan werken met autoriteiten, rechtbanken of overheidsinstanties; (b) op vertrouwelijke basis dient te worden bekendgemaakt aan advocaten, adviseurs of potentiële kopers of bronnen van financiering in het kader van een due diligence-verzoek van een partij; of (c) anderszins vereist is door de wet.

Niettegenstaande de voorgaande geheimhoudingsplicht zullen partijen gerechtigd zijn om het bestaan van deze Overeenkomst aan derde partijen bekend te maken, evenals de beëindiging ervan.

12  Code of Ethics

12.1   Trustpilot streeft ernaar een gemeenschap van betrouwenswaardige en nuttige beoordelingen te creëren en te behouden. Om dit te bereiken staan de kernwaarden van integriteit, vertrouwen en transparantie centraal. Trustpilot verwacht van degenen die het platform gebruiken en/of zakendoen met Trustpilot, incl. de Klant, dat zij besluiten nemen die een sterke ethiek weerspiegelen en die passen bij de waarden van Trustpilot. Trustpilot verlangt van haar klanten, leveranciers, aannemers en zakenpartners dat zij de principes naleven die zijn uiteengezet in haar Code of Ethics, die hier is te vinden: https://legal.trustpilot.com/code-of-ethics

12.2   De Klant accepteert en stemt ermee in Code of Ethics van Trustpilot na te leven.

13  Scheidbaarheid, voortbestaan en voorrang

13.1  Scheidbaarheid

De ongeldigheid, onwettigheid of niet uitvoerbaarheid van een artikel (of een deel van een artikel) van de Overeenkomst heeft geen invloed op de handhaving van het resterende deel van het artikel (indien van toepassing) en de volledige Overeenkomst.

13.2  Voortbestaan

De volgende artikels blijven voortbestaan na beëindiging van deze Overeenkomst, artikels 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en elk ander artikel dat door de aard ervan is bedoeld om te blijven voortbestaan na beëindiging van de Overeenkomst.

13.3  Voorrang

Als er discrepanties, geschillen, verschillen of dergelijke zijn tussen de Overeenkomst en de Richtlijnen, hebben de Richtlijnen voorrang.

14   Volledige overeenkomst en afwijkingen

14.1  De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Trustpilot met betrekking tot het onderwerp ervan. Zij vervangt en beëindigt alle eerdere overeenkomsten, afspraken, onderpanden, contracten, uitspraken, garanties, verklaringen en regelingen van welke aard dan ook die door of namens de partijen met betrekking hiertoe mondeling of schriftelijk zijn aangegaan.

14.2  Geen afwijking op deze Overeenkomst zal van kracht zijn tenzij deze schriftelijk geschiedt en ondertekend wordt door de partijen (of hun bevoegde vertegenwoordigers).

15  Geldend recht en rechtsgebied

15.1  De Overeenkomst en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden geregeld door en opgevat overeenkomstig Deens recht. Iedere partij is er onherroepelijk mee eens dat de rechtbank van eerste aanleg van Kopenhagen de exclusieve rechtsbevoegdheid heeft om een geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, haar onderwerp of totstandkoming te beslechten (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen)

16  Kennisgevingen en contact

16.1  Kennisgevingen vereist op grond van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan en kunnen worden geleverd via e-mail, persoonlijk, met vooraf betaalde eersteklas of aangetekende post met ontvangstbewijs aan de andere partij op het adres vermeld in deze Overeenkomst of op het Aanmeldformulier.

16.2  Een kennisgeving die persoonlijk wordt afgegeven, wordt geacht ontvangen te zijn bij aflevering (of indien de levering niet geschiedt tijdens kantooruren, om 09:00 uur op de eerste werkdag na levering). Een correct geadresseerde kennisgeving verstuurd met vooraf betaalde eersteklas post of aangetekende post met ontvangstbewijs wordt geacht ontvangen te zijn op het moment dat deze ontvangen zou zijn volgens de normale postprocedure. Een kennisgeving verstuurd via fax wordt geacht ontvangen te zijn op het moment van verzending (zoals te zien is op de afdruk verkregen door de verzender). Een kennisgeving per e-mail wordt geacht ontvangen te zijn om 09:00 uur op de eerste werkdag na levering.

16.3  De Klant kan kennisgevingen sturen naar Trustpilot via e-mail op support@trustpilot.com of op het volgende postadres: Trustpilot A/S, T.a.v.: Support, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Copenhagen, Denemarken

 

 

BIJLAGE A

De bepalingen van deze Bijlage A zijn van toepassing samen met de rest van de Overeenkomst indien de Klant een Gratis Proefperiode heeft gehad, volgens clausule 1.5 van de Overeenkomst.

1  Verplichtingen Trustpilot

1.1  Naast de services aangeboden onder het Free Account kan Trustpilot de volgende services aan de Klant verlenen gedurende de Gratis Proefperiode:

1.1.1   De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken van Trustpilot (de “Trustpilot Ontwerpen”) zoals gespecificeerd in de Handelsmerk Richtlijnen die de Klant mag gebruiken om de TrustScore en stukjes beoordelingen te tonen op de vermelde domeinen in het Aanmeldformulier en in het reclamemateriaal van de Klant conform artikel 10 van de Overeenkomst.

1.1.2  Toegang tot de Beoordelingsuitnodiging Service voor de Verkoper van Trustpilot, welke een e-mail verstuurt naar de Consumenten over de activering door de Klant, met een uitnodiging om beoordelingen of winkelervaringen te plaatsen.

1.1.3  Toegang tot de Beoordelingsuitnodiging Service voor Producten van Trustpilot, die een uitnodiging zendt naar de Consumenten na activering door de Klant met de uitnodiging een beoordeling te plaatsen over de producten verkocht door de Klant. De uitnodiging bevat een tekst en een directe link naar de Trustpilot Service, waar de Consument een beoordeling kan plaatsen over het product van de Klant en tegelijkertijd automatisch kan worden geregistreerd voor de Trustpilot Service. De uitnodiging wordt door Trustpilot namens de Klant verzonden en aldus is het een randvoorwaarde voor de Beoordelingsuitnodiging Service voor Producten dat de Klant Trustpilot de benodigde contactgegevens verstrekt volgens artikel 2.1.

1.1.4  Toegang tot aanvullende TrustBoxes. Na de afloop van de Gratis Proefperiode, heeft de Klant geen toegang meer tot aanvullende TrustBoxes die niet zijn opgenomen in het Free Account. Na de afloop van de Gratis Proefperiode moet de Klant daarom al het gebruik van de TrustBoxes niet opgenomen in het Free Account staken en dergelijke TrustBoxes op het/de domein(en) van de Klant verwijderen. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de TrustBoxes naar behoren worden geïmplementeerd op het/de domein(en) van de Klant, volgens artikel 1.3 van de Overeenkomst.

1.1.5  Toegang tot de API-oplossingen van Trustpilot Trustpilot heeft twee API-oplossingen: Trustpilot’s publieke API en Trustpilot’s klant-API ( gezamenlijk de “API-oplossingen”). Mocht de Klant dit verzoeken, zal Trustpilot de Klant voorzien van een sleutel om toegang te krijgen tot een of beide API-oplossingen. Trustpilot behoudt zich het recht voor geen sleutel te verstrekken aan de Klant in het geval van de verdenking dat de Klant zich niet gedraagt in overeenstemming met de Overeenkomst of de Richtlijnen.

2  Verplichtingen van de Klant

2.1  Gebruik van de Beoordelingsuitnodiging Service

2.1.1  Wanneer de Beoordelingsuitnodiging Sservice voor Producten wordt ingeschakeld door de Klant, dan verstrekt de Klant aan Trustpilot de gegevens die Trustpilot nodig heeft om uitnodigingen te maken en te versturen aan de Consumenten. De gegevens moeten naar Trustpilot verstuurd worden met behulp van de verstrekte interfaces en dienen naam, e-mailadres, referentienummer en productinformatie te omvatten, waaronder een link naar het product op de website van de Klant, een link naar een afbeelding van het product, SKU voor het product en een titel. De Klant garandeert en bevestigt dat de Klant gerechtigd is om Trustpilot toe te staan deze gegevens te verwerken zoals vereist voor het leveren van de Beoordelingsuitnodiging Service voor Producten (inclusief het hebben verkregen van de benodigde toestemming van de Consumenten) en dat het gebruik van dergelijke gegevens door Trustpilot voor het leveren van de Beoordelingsuitnodiging Service voor Producten geen inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingseisen.

2.2   Indexering van beoordelingsinhoud

2.2.1  Productbeoordelingen De partijen komen overeen dat de Klant Google en andere zoekmachines toestemming kan geven om de productenbeoordelingsinhoud te indexeren om een hogere rangschikking in de organische resultaten van zoekmachines te bereiken en om Google rich snippets te publiceren voor de inhoud op de website van de Klant.

2.3  De API-oplossingen

Als de Klant recht heeft op gebruik van een of beide API-oplossingen en toegang is verleend aan de Klant, stemt de Klant ermee in API-oplossingen alleen te openen en te gebruiken in overeenstemming met de vereisten die zijn uiteengezet in de Integratierichtlijnen.

2.4  Weergave en gebruik van beoordelingen, TrustScore en Trustpilot Stars

Tijdens de Gratis Proefperiode krijgt de Klant een licentie om beoordelingen, de Trustscore en/of Trustpilot Stars weer te geven op het/de domein(en) van de Klant welke vallen onder de Overeenkomst. Dergelijke weergaven dienen in overeenstemming te zijn met de vereisten die uiteengezet zijn in de Overeenkomst. Aan het einde van de Gratis Proefperiode dient de Klant volledig te stoppen met het gebruik van de beoordelingen, TrustScore en/of Trustpilot Stars en de weergave hiervan op het/de domein(en) van de Klant en elders te verwijderen.