Trustpilot

                     RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE TRUSTPILOT-WEBSITE DOOR BEDRIJVEN

                                                                                                       (Versie 4.0, November 2016)

Deze richtlijnen (de "Richtlijnen") zijn van toepassing op enig gebruik door bedrijven en organisaties ("Bedrijf") van de producten en services van Trustpilot, waaronder de websites van Trustpilot, bijvoorbeeld trustpilot.com, trustpilot.co.uk en soortgelijke (onze "Website").

Het Gebruik van onze Website door gebruikers wordt geregeld door de Gebruikersrichtlijnen van Trustpilot. Deze kunt u hier vinden: legal.trustpilot.com/user-guidelines.

1  Gebruikers uitnodigen om een beoordeling te geven over het Bedrijf

Een gebruiker ("Gebruiker") is iemand die:

(Deze worden hierna "Serviceervaring" genoemd.)

Wanneer het Bedrijf uitnodigingen stuurt naar zijn Gebruikers en hen uitnodigt het Bedrijf op Trustpilot te beoordelen, moet het Bedrijf de volgende regels naleven. De regels zijn van toepassing ongeacht of beoordelingsuitnodigingen zijn verstuurd via het eigen systeem van het Bedrijf of via onze Beoordelingsuitnodiging Services:

1.1  Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat Gebruikers worden uitgenodigd op gelijke en identieke wijze om beoordelingen in te sturen over hun ervaring met het Bedrijf.

1.2  Het Bedrijf mag Gebruikers niet selectief uitnodigen om beoordelingen in te sturen; als algemene regel moet het Bedrijf alle of geen van zijn Gebruikers uitnodigen. Als het Bedrijf wil afwijken van het principe van alle of geen Gebruikers, moet het Bedrijf ervoor zorgen dat de Gebruikers die worden uitgenodigd om beoordelingen in te sturen worden geselecteerd op een objectieve, onbevooroordeelde manier. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat elke derde Gebruiker wordt uitgenodigd.

1.3  De taal in de beoordelingsuitnodiging moet neutraal en onbevooroordeeld zijn en moet niet afhangen van de verwachting of de Gebruiker een positieve of negatieve ervaring heeft gehad met het Bedrijf. De uitnodiging moet geen pogingen bevatten om (i) de Gebruiker te beïnvloeden om het Bedrijf op een positieve of negatieve manier te beoordelen, (ii) specifieke soorten Gebruikers aan te trekken, of (iii) anderszins op kunstmatige wijze een resultaat te bereiken dat gewenst is door het Bedrijf.

1.4  Indien het Bedrijf een incentive heeft aangeboden aan Gebruikers om een beoordeling te schrijven, dient deze informatie te worden weergegeven op de bedrijfsprofielpagina op Trustpilot. Het Bedrijf dient Trustpilot te informeren over het gebruik van incentives door een e-mail te sturen naar compliance@trustpilot.com. Een incentive omvat het aanbieden van een geschenk, beloning, korting of voordeel door het Bedrijf aan Gebruikers, om een beoordeling te schrijven over het Bedrijf op onze Website.

2  Reageren op beoordelingen op Trustpilot, waaronder publicatieredenen voor het rapporteren van beoordelingen

Het Bedrijf heeft de optie om te reageren op beoordelingen op Trustpilot. Indien het Bedrijf reageert op beoordelingen, garandeert het Bedrijf dat in iedere context de antwoorden:

Indien het Bedrijf een beoordeling rapporteert op Trustpilot voor het overtreden van onze Gebruikersrichtlijnen, dient het een toelichting te verstrekken (ook het "Publieke Rapportbericht " genoemd). Meer informatie over het Publieke Rapportbericht is hier te vinden.

De bovenstaande regels omtrent reacties op beoordelingen op Trustpilot zijn ook van toepassing op het gebruik van het Publieke Rapportberichtdoor het Bedrijf.

Indien wij een melding krijgen van of anderszins kennis krijgen van het feit dat de reacties of het Publieke Rapportbericht deze Richtlijnen schenden, kunnen wij de reacties of het Publieke Rapportbericht zonder kennisgeving verwijderen en kunnen wij de getroffen partijen en/of de autoriteiten informeren over de schending - afhankelijk van de aard van de schending. Ons recht op verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg, hoewel wij ernaar zullen streven om het Bedrijf te informeren over de verwijdering en de reden ervan.

3  Gebruik van de referentienummer-functie

Het Bedrijf heeft de optie om de referentienummer-functie van Trustpilot te gebruiken. Deze functie stelt het Bedrijf in staat om van Gebruikers te verlangen dat ze een referentienummer invoeren als ze een beoordeling over het Bedrijf schrijven. Het Bedrijf kan deze functie inschakelen op hun bedrijfsaccount. Meer informatie over de referentienummer-functie is hier te vinden.

Als het Bedrijf vaststelt dat ongeldige bestelnummers worden ingediend met beoordelingen, moet het Bedrijf ons hierover zonder onnodig uitstel informeren door de betreffende beoordelingen te rapporteren.

4  Gebruik van referentienummer-verificatie

Beoordelingen die onafhankelijk van onze beoordelingsuitnodiging services zijn ingezonden, kunnen onderhevig zijn aan referentienummer-verificatie. Deze functie kan worden ingeschakeld als het Bedrijf ernstig gedocumenteerd misbruik ondervindt op Trustpilot, wat aanmerkelijke reputatieschade veroorzaakt voor het Bedrijf.

Referentienummer-verificatie kan alleen worden ingeschakeld door ons Compliance Team en kan alleen worden ingesteld door een verzoek per e-mail aan ons te sturen naar: compliance@trustpilot.com, samen met bewijs van het misbruik. Referentienummer-verificatie verifieert beoordelingen niet met terugwerkende kracht als ze voorafgaand aan de activatie ervan zijn geplaatst. Meer informatie over referentienummer-verificatie is hier te vinden.

We behouden ons het recht voor referentienummer-verificatie uit te schakelen in gevallen van vermeend misbruik van deze functie en/of als we vaststellen dat er geen behoefte meer aan is.

Als het Bedrijf de manier wijzigt waarop het zijn bestellingen nummert, moet het Bedrijf ons hierover zonder onnodig uitstel informeren door een e-mail te sturen naar compliance@trustpilot.com.

5  Gebruik van Ontwerpen van Trustpilot

Het Bedrijf zal in staat zijn te zien of deze het recht heeft logo's, grafische ontwerpen en handelsmerken van Trustpilot te gebruiken ("Ontwerpen van Trustpilot") in de administratiemodule op Trustpilot.

Onze Richtlijnen voor Handelsmerken, Richtlijnen voor Merknamen, Richtlijnen voor Integratie en Marketingsrichtlijnen geven aan door wie, waar en hoe Ontwerpen en beoordelingen van Trustpilot kunnen worden gebruikt.

Als het Bedrijf gerechtigd is om de TrustScore, categorierangschikking en/of Trustpilot Sterren en andere Trustpilot-gegevens in zijn marketingmateriaal, op zijn website, enz. te tonen en dit ook doet, moet het Bedrijf ervoor zorgen dat het dit niet op een misleidende, partijdige of anderszins bedrieglijke manier doet. Het Bedrijf moet ervoor zorgen dat de getoonde TrustScore, categorierangschikking en Trustpilot Sterren en andere Trustpilot-gegevens altijd correct zijn en de feitelijke TrustScore, rangschikking en het toegekende aantal Trustpilot Sterren van het Bedrijf op Trustpilot weergeven. Het is de verantwoordelijkheid van het Bedrijf Trustpilot-informatie correct te tonen, ook bij zijn gebruik van widgets en gelijkaardige services.

Indien het Bedrijf gerechtigd is om beoordelingen weer te geven, stemt het Bedrijf ermee in dat ze enige weergegeven beoordelingen dienen te verwijderen en wissen, op verzoek van de Gebruikers die de betreffende beoordelingen hebben geschreven, of door ons, bv. indien de beoordelingen deze Richtlijnen schenden.

6  Bedrijfsprofielpagina

In de administratiemodule op Trustpilot kan het Bedrijf de mogelijkheid hebben om informatie over het Bedrijf op te nemen en logo's, handelsmerken en ontwerpen van het Bedrijf toe te voegen. Dit zal worden getoond op de Bedrijfsprofielpagina op Trustpilot. Het Bedrijf dient geen informatie op te nemen die misleidend, bedrieglijk, lasterlijk of anders in strijd is met de van toepassing zijnde wetten. Daarnaast garandeert het Bedrijf dat - indien het Bedrijf gebruik maakt van logo's, handelsmerken en ontwerpen - het alle recht hiertoe heeft en dat deze logo's, ontwerpen en handelsmerken geen rechten van derden schenden.

7  Gefabriceerde beoordelingen

Het doel van Trustpilot is om een online beoordelingsgemeenschap te bieden waar Gebruikers vrij zijn om hun Serviceervaringen met het Bedrijf te delen en hierdoor een informatief beeld kunnen geven van de service van het Bedrijf.

Vertrouwen is cruciaal voor ons en we accepteren onder geen enkele omstandigheid gefabriceerde beoordelingen. Gefabriceerde beoordelingen reflecteren geen echte Serviceervaring, omdat ze bijvoorbeeld gecreëerd zijn door of namens het Bedrijf zelf.

We beschouwen het direct en indirect creëren van gefabriceerde beoordelingen een wezenlijke schending van de overeenkomst tussen het Bedrijf en ons. Het is niet relevant hoe de gefabriceerde beoordelingen worden gecreëerd en ook niet of ze worden gecreëerd door werknemers van het Bedrijf of door externe consulenten.

We gebruiken speciaal ontwikkelde software om gefabriceerde beoordelingen op te sporen. Beoordelingen waarvan wij menen dat ze zijn gefabriceerd, nep zijn of op elkaar lijken, worden verwijderd, verplaatst of gemarkeerd, en we hebben het recht om informatie hierover met betrekking tot het Bedrijfsprofiel op Trustpilot te publiceren.

8  Beoordelingen geschreven door werknemers van het Bedrijf

Het is het Bedrijf niet toegestaan zijn werknemers, voormalige werknemers, eigenaren of directeuren of hun familieleden uit te nodigen of anderszins aan te moedigen om beoordelingen te schrijven over het Bedrijf.

9  Verzamelen van beoordelingen op het Bedrijfsterrein of via Bedrijfsapparatuur

Het Bedrijf mag geen apparatuur verstrekken aan Gebruikers om het Bedrijf te beoordelen. Onze speciaal ontwikkelde software voor het opsporen van gefabriceerde beoordelingen spoort beoordelingen op die van hetzelfde IP-adres komen en verwijdert ze.

We kunnen toestemming geven aan het Bedrijf om beoordelingen op zijn terrein te verzamelen - maar nooit via de Bedrijfsapparatuur - als het Bedrijf voorafgaand aan het verzamelen contact met ons opneemt per e-mail op: compliance@trustpilot.com en:

Toch behouden we ons het recht voor dergelijke verzoeken te verwerpen en onze toestemming op elk moment in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving of verklaring.

10  Verwijdering van beoordelingen

Wij hosten beoordelingen als door gebruikers gegeneerde inhoud. Het verwijderen van beoordelingen is uitsluitend een zaak tussen de Gebruikers en ons, en de Gebruiksrichtlijnen bepalen of en wanneer we beoordelingen verwijderen. Om twijfel te voorkomen, verwijderen we een beoordeling niet als bijvoorbeeld:

11  Misbruik  van de rapporteer- en notificatiefuncties

Het is mogelijk dat het Bedrijf beoordelingen rapporteert waarvan het Bedrijf meent dat ze onze Gebruiksrichtlijnen schenden. Het Bedrijf mag deze rapporteerfunctie niet misbruiken.

Voorbeelden van misbruik zijn, maar zijn niet beperkt tot:

We beschouwen zulk gedrag als een wezenlijke schending van de overeenkomst tussen het Bedrijf en ons.

12  Het bedreigen van Gebruikers en werknemers van Trustpilot

Bedrijven mogen Gebruikers niet bedreigen, misbruiken of chanteren. Onder bedreigingen vallen bijvoorbeeld ongerechtvaardigde schadeclaims om te zorgen dat specifieke beoordelingen (doorgaans negatief) verwijderd worden.

Bovendien tolereren wij geen dreigementen naar Trustpilot-werknemers. In geen geval zullen wij dergelijk gedrag accepteren.

Wij beschouwen dreigend of misbruikend gedrag als een wezenlijke schending van de overeenkomst tussen het Bedrijf en ons, die kan leiden tot de onmiddellijke blokkering van het account van het Bedrijf en het doen van een aangifte bij de betreffende autoriteiten.

13  Het opschortenof blokkeren van het bedrijfsaccount van het Bedrijf

We kunnen te allen tijde, zonder berichtgeving en zonder uitstel, de toegang van het Bedrijf tot zijn bedrijfsaccount en/of specifieke functies in het bedrijfsaccount opschorten of blokkeren als wij denken of vermoeden dat het Bedrijf zich op ongepaste wijze gedraagt of de Richtlijnen schendt of toepasselijke wetgeving of regelgeving overtreedt. Wanneer het bedrijfsaccount en/of specifieke functies in het bedrijfsaccount worden opgeschort of geblokkeerd, zal het Bedrijf geen toegang hebben tot services die de registratie of de login van het Bedrijf vereisen, zoals het rapporteren van of reageren op beoordelingen.

14  Afdwingen

We behouden ons het recht voor deze Richtlijnen te handhaven als we schendingen van de Richtlijnen, toepasselijke wetgeving of regelgeving opmerken. Hetzelfde geldt als we gedrag opmerken waarvan we denken of vermoeden dat het ongepast is.