Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van de Trustpilot-websites (hierna te noemen de “Website”), inclusief – maar niet beperkt tot – trustpilot.com, uk.trustpilot.com en nl.trustpilot.com.

De Website wordt geleverd door Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen, Denemarken, CVR-nummer/Deens btw-nummer 30 27 65 82, support@trustpilot.com. In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de woorden “wij”, “ons” en “onze” naar Trustpilot.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht alle andere bedrijfsvoorschriften, beleidslijnen en richtlijnen te bevatten waarnaar hierin wordt verwezen of die wij op andere wijze kunnen publiceren op onze Website (als zodanig kunnen deze regels, beleidslijnen en richtlijnen van tijd tot tijd worden aangepast) inclusief zonder beperking:

In het geval van een conflict tussen de voorwaarden hierin en de voorwaarden van de Gebruiksrichtlijnen, gelden de Gebruiksrichtlijnen.

Met uw gebruik van de Website aanvaardt u gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Gebruiksrichtlijnen. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dan wordt u vriendelijk verzocht om de Website verder niet meer te gebruiken. Uw registratie als gebruiker vereist uw expliciete aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

De diensten op de website

1 Geregistreerd Gebruiker

1.1 Om volledige toegang te krijgen voor het gebruik van de Website, dient u een profiel aan te maken en u te registreren als gebruiker (hierna te noemen “Geregistreerd Gebruiker”).

1.2 U moet 18 jaar of ouder zijn om een Geregistreerd Gebruiker te kunnen worden.

1.3 U mag slechts één profiel per persoon op de Website registreren. Het profiel is persoonlijk en mag niet aan anderen worden overgedragen.

1.4 Om een Geregistreerd Gebruiker te worden, heeft u een wachtwoord nodig. U kiest uw eigen wachtwoord dat u tezamen met uw e-mailadres gebruikt voor het inloggen op de Website. Het alternatief is dat wij het wachtwoord aan u zenden. Het wachtwoord is persoonlijk en u mag het niet overdragen of op een andere manier beschikbaar maken aan anderen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het wachtwoord niet in handen van derden valt. Indien u merkt dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is of kan zijn, bent u verplicht dit aan ons te melden. Wij kunnen en zullen het wachtwoord wijzigen indien het risico bestaat dat de veiligheid van het wachtwoord in gevaar is gebracht of wordt gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden.

1.5 Tijdens de registratie dient u een gebruikersnaam te kiezen. De gebruikersnaam wordt getoond op de Website wanneer u een review schrijft of commentaar hierop geeft, of UGC op de Website produceert (zie 2.1 hieronder). Daarom dient u erover na te denken of u een gebruikersnaam wenst te gebruiken waarmee u door anderen kunt worden geïdentificeerd. De gebruikersnaam dient niet (i) aanstootgevend of op een andere manier beledigend te zijn, (ii) termen als “Gast”, “Admin”, “.nl”, “.com” enz. te bevatten, of (iii) eigenschappen te bevatten, inclusief namen van beroemde personen, die het eigendom zijn van derden, of persoonsnamen waarvan u niet de rechten heeft. U dient te garanderen dat uw gebruikersnaam geen inbreuk maakt op rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) die het eigendom zijn van derden en/of betrekking hebben op de Gebruiksvoorwaarden. Als u gekozen hebt voor het uploaden van een profielfoto, zijn de beperkingen en garanties die zijn opgenomen in dit artikel 1.5 van toepassing op uw profielfoto en bevestigt u dat u alle eigendomsrechten op de afbeelding heeft.

1.6 Trustpilot heeft te allen tijde het recht om, zonder kennisgeving en onder alle voorbehoud, uw profiel te verwijderen, op te schorten of te wijzigen in geval van daadwerkelijke of vermoede schending van deze Gebruiksvoorwaarden of het toepasselijk recht. Bij verwijdering van uw profiel zult u niet langer toegang hebben tot de diensten op de Website die uw registratie en/of het inloggen als Geregistreerd Gebruiker vereisen. Wanneer wij uw profiel verwijderen, behouden we ons het recht voor om de UGC (zie 2.1) die u op de Website heeft gecreëerd, te verwijderen.

1.7 Verder behouden wij ons het recht voor om, te allen tijde en zonder kennisgeving of uitleg uw profiel en UGC te verwijderen (zie 2.1). In dit geval is onze disclaimer zonder beperking van toepassing.

1.8 U mag uzelf geen toegang verschaffen of pogen toegang te verschaffen tot de onderdelen van de Website die gebruikersregistratie vereisen indien u geen Geregistreerd Gebruiker bent.

2 User Generated Content van Geregistreerde Gebruikers

2.1 Voor zover toegestaan bij wet worden de rechten, (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal, alle informatie, berichten, reviews, artikelen of andere soorten communicatie (hierna te noemen de “User Generated Content” of “UGC”), die door Geregistreerde Gebruikers op de Website zijn gecreëerd, aan Trustpilot in licentie gegeven voor niet-exclusief gebruik. De Geregistreerde Gebruiker heeft geen recht op de betaling van royalty’s of andere vergoedingen of honoraria verbonden aan deze UGC. Wij mogen de UGC vrijelijk gebruiken en overdragen. Onze niet-exclusieve toegang tot vrijelijk gebruik van de UGC is onherroepelijk, zonder enige beperking qua tijd en grondgebied.

2.2 Geregistreerde Gebruikers zijn aansprakelijk voor de UGC die zij op de Website publiceren.

2.3 Geregistreerde Gebruikers garanderen dat alle UGC die geplaatst wordt op de Website juist en waar is (waar zij feiten vermelden) of oprecht (waar zij een mening verkondigen).

2.4 De regels met betrekking tot datgene waarover Geregistreerde Gebruikers kunnen schrijven, zijn te vinden in de Gebruiksrichtlijnen.

2.5 Geregistreerde Gebruikers mogen geen UGC op de website publiceren die

  • marketingtechnisch van aard is of hiervoor bestemd is,
  • onwettig, vertekenend, misleidend, frauduleus, bedreigend, beledigend, intimiderend, smadelijk, lasterlijk, onrechtmatig, obsceen, pornografisch of blasfemisch is, een seksistisch, politiek of raciaal karakter heeft, inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief intellectuele eigendomsrechten,
  • aanstootgevend is of op enige wijze strijdig is met de geldende plaatselijke, nationale en internationale wet- of regelgeving,
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief de Gebruiksrichtlijnen,
  • een niet-loyaal of ongeoorloofd doel en/of ongeoorloofde content heeft (of ongeoorloofde doelen promoot),
  • schadelijk is in technisch opzicht (inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, logic bombs, Trojan horses, worms, schadelijke onderdelen, corrupte data of andere malware, schadelijke data of gedrag).

2.6 Bijdragers van UGC garanderen in elk geval dat de UGC wettig is en conform de Gebruiksvoorwaarden. Indien Trustpilot een bericht ontvangt of het haar anderszins bekend wordt dat UGC strijdig is met de geldende wetgeving en/of de Gebruiksvoorwaarden, mogen wij zonder enige kennisgeving de UGC verwijderen en kunnen wij – afhankelijk van de aard van de schending – de benadeelde partij en/of de autoriteiten op de hoogte stellen van de schending. Ons recht op verwijdering is niet gebonden aan enige uitleg, hoewel wij ernaar zullen streven om de Geregistreerde Gebruiker te informeren over de verwijdering en de reden ervan.

2.7 De Geregistreerde Gebruiker verleent ons hierbij het recht om de juridische stappen te nemen die wij noodzakelijk achten in geval van schending van de UGC van de Geregistreerde Gebruiker.

2.8 De Geregistreerde Gebruiker moet ons vrijwaren van claims die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de schending door de Geregistreerde Gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden, Gebruiksrichtlijnen of geldende wetgeving. De Geregistreerde Gebruiker dient ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims of verliezen door claims van derden die tegen ons ingesteld kunnen worden ten gevolge van de UGC van de Geregistreerde Gebruiker.

2.9 Wij mogen te allen tijde informatie opvragen over de UGC bij de Geregistreerde Gebruiker, inclusief documentatie ter ondersteuning van de informatie in de UGC. De Geregistreerde Gebruiker dient bijv. te documenteren dat de UGC gebaseerd is op een werkelijke ervaring met een aankoop of dienst in een bestaande klantenrelatie met het bedrijf waarover de UGC gaat.

Algemene voorwaarden

3 Rechten

3.1 De content op de Website, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, tekst, kenmerken, graphics, icoontjes, foto’s, berekeningen, verwijzingen en software is eigendom van Trustpilot of externe partijen (anders dan de Geregistreerde Gebruiker) en wordt beschermd door Deense of internationale wetgeving, inclusief de Deense Auteurswet, de Deense Merkenwet, de Deense Marketingwet enz. Indien u feedback, ideeën of suggesties geeft met betrekking tot de Website of de diensten die op de Website worden aangeboden (“Feedback”), mogen wij deze Feedback volledig exploiteren.

3.2 Onbevoegd kopiëren, distribueren, presenteren of ander gebruik van de Website of een onderdeel ervan is strijdig met Deense en/of andere wetgeving en kan derhalve leiden tot civiele en strafrechtelijke boetes.

3.3 Voor zover toegestaan bij wet worden door het ter beschikking stellen van de UGC aan ons de rechten voor het kosteloos gebruik van de UGC onherroepelijk aan ons overgedragen, zonder enige beperking qua tijd en qua grondgebied.

3.4 Het downloaden en anderszins digitaal kopiëren van de content op de Website of onderdelen daarvan is enkel toegestaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anderszins schriftelijk met ons overeengekomen of toegestaan onder het toepasselijk, dwingend recht.

3.5 Alle bedrijfsnamen, merken en andere bedrijfskenmerken op de Website zijn eigendom van Trustpilot of derde partijen (anders dan de Geregistreerde Gebruiker) en mogen enkel gebruikt worden voor zakelijke doeleinden na voorafgaande goedkeuring van respectievelijk ons of de externe partij.

4 Persoonsgegevens

4.1 Trustpilot voert verschillende soorten bewerkingen uit van persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website. Het door ons verwerken van persoonsgegevens vindt plaats in naleving van onze Privacyverklaring, die hier kan worden verkregen: nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u de Privacyverklaring van Trustpilot heeft gelezen en aanvaard.

5 Disclaimer en vrijwaring

5.1 De Website, content en diensten aangeboden op de Website worden ‘as is’ verstrekt en Trustpilot geeft geen garanties met betrekking tot de content of juistheid van de UGC of de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen of andermans verwijdering of blokkering van de UGC. Trustpilot mag te allen tijde naar eigen goedvinden en zonder enige aansprakelijkheid content van de Website verwijderen. Trustpilot sluit expliciet alle voorwaarden, garanties en andere algemene voorwaarden uit welke anderszins mogelijk zouden voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht of de redelijkheid en billijkheid.

5.2 Trustpilot zal de UGC die gepubliceerd wordt op de Website niet onderzoeken of monitoren. Niettegenstaande het voorgaande mag Trustpilot te allen tijde UGC onderzoeken en bewerken (inclusief anonimiseren), bijv. indien deze handelingen (i) ingegeven worden door verzoeken van derden, (ii) vereist zijn onder het toepasselijk recht of (iii) noodzakelijk zijn om de UGC te laten voldoen aan de Gebruiksrichtlijnen van Trustpilot.

5.3 Trustpilot is niet aansprakelijk voor de content van UGC. Onze niet-aansprakelijkheid is van toepassing op alle UGC, inclusief UGC die door ons is bewerkt (zie 5.2). Trustpilot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor links naar Websites van derden in de UGC evenmin als voor de content van de pagina waarnaar de UGC linkt.

5.4 Aanbevelingen, reviews, commentaar enz. van bepaalde bedrijven, diensten, e-business enz. op de Website zijn slechts richtlijnen. Trustpilot is in geen geval aansprakelijk voor de content van de Website.

5.5 Het gebruik van Trustpilot is in elk opzicht uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Geregistreerde Gebruikers. Trustpilot is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Website.

5.6 Trustpilot kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van de Website, inclusief (i) winstderving, verlies van contracten, omzet, handel, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, goodwill, beveiligingsinbreuken ten gevolge van een storing in telecommunicatie van derden en/of het internet, verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of het directe, indirecte of gevolgschade betreft), (ii) verlies of schade voortvloeiend uit aansprakelijkheden jegens derden (onafhankelijk van of dit directe, indirecte of gevolgschade is) of (iii) alle indirecte of gevolgschade of verlies van welke aard dan ook.

5.7 Niets uit de Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Trustpilot uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit haar nalatigheid, noch haar aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstelling van zaken of misleidende voorstelling met betrekking tot wezenlijke zaken, noch elke andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder het toepasselijk recht.

6 Andere Gebruiksvoorwaarden

6.1 Trustpilot mag te allen tijde en zonder kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden herzien of wijzigen of, naar eigen keuze en zonder kennisgeving, de Website sluiten, aanpassen of reorganiseren. Als Geregistreerd Gebruiker aanvaardt u dat de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn. Elke herziening of wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt vermeld op de Website. De Geregistreerde Gebruikers aanvaarden dat het voortgezette gebruik van de Website na elke geplaatste, aangepaste versie van de Gebruiksvoorwaarden een aanvaarding is van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

6.2 Indien één van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als onwettig of onverbindend en daarom niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de toepasselijkheid en afdwingbaarheid van het overige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden.

7 Duur en beëindiging

7.1 Trustpilot mag uw recht op toegang tot en gebruik van de diensten aangeboden op de Website te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook zonder aansprakelijkheid. Indien Trustpilot dit doet, of indien u ervoor kiest uw profiel te verwijderen, houden rechten hierin die aan u zijn verleend met onmiddellijke ingang op te bestaan. Paragraaf 2-8 blijft/blijven geldig na beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden.

8 Toepasselijk recht en rechtsgebied

8.1 De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Deens recht en tenzij anders bepaald, zijn de algemene regels van het Deense recht van toepassing op alle betrekkingen tussen Trustpilot en de Geregistreerde Gebruikers en de gebruikers van de Website. Alle geschillen worden behandeld door de bevoegde Deense rechtbank, tenzij dit strijdig is met de dwingende bevoegdheidsregels. (1)